Menu

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden


 1. Algemeen
  1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten tot verkoop en/of levering van onze goederen en/of diensten alsmede de uitvoering van die overeenkomsten, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons te worden overeengekomen.
  2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van derden, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
  3. Indien wij met de wederpartij een overeenkomst hebben gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing bij eventuele door de wederpartij nadere mondelinge, telefonische, telegrafische of per telefax of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.
  4. Tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk door ons is aanvaard, gelden de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden niet.

 2. Aanbiedingen
  1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
  2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben wij het recht dit aanbod in ieder geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
  3. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
  4. Voor het uitbrengen van een offerte worden geen kosten in rekening gebracht. Voor het vervaardigen van een begroting voor het te organiseren evenement is de wederpartij wel kosten verschuldigd, ook indien deze voorafgaand aan het verstrekken van de opdracht wordt vervaardigd, dan wel achteraf geen opdracht wordt verstrekt.
  5. De in de offerte vermelde prijzen gelden slechts in onderling verband en voor het aangegeven aantal deelnemers. Voor levering van slechts een gedeelte van de hierin vermelde diensten en/of goederen c.q. bij een afwijkend aantal deelnemers kunnen andere prijzen worden berekend.

 3. Overeenkomst
  1. Een overeenkomst die telefonisch tot stand is gekomen is een juridisch bindende overeenkomst. De daarop volgende opdrachtbevestiging is slechts een bevestiging van de telefonisch gemaakte afspraken.
  2. Elke overeenkomst zal door Pokerexperts.nl schriftelijk worden bevestigd. Deze opdrachtbevestiging dient door de opdrachtgever op juistheid worden gecontroleerd en vervolgens voor akkoord te worden ondertekend en binnen 5 werkdagen te worden geretourneerd naar Pokerexperts.nl.
  3. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
  4. Wij zijn bevoegd om -indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten- voor een juiste uitvoering van de overeenkomst andere in te schakelen. Hieromtrent zal steeds met de wederpartij vooraf overleg gepleegd worden, waarbij aan de wederpartij vooraf een prijsopgave zal worden verstrekt van de kosten betrekking hebbende op dit inschakelen van anderen welke aan de wederpartij doorberekend worden.

 4. Prijzen
  1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
  2. Ingeval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om, hetzij een evenredige prijsverhoging aan de wederpartij in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst, voorzover die niet is uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding te annuleren, een en ander met dien verstande dat de wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon, welke niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bevoegd is de overeenkomst te ontbinden indien de door ons bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogd wordt.

 5. Wijziging van de opdracht
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden alle wijzigingen in opdrachten, wanneer daaruit voor ons meerdere kosten ontstaan, als meerwerk beschouwd. Meerwerk wordt naar billijkheid verrekend met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn daarvan op de grondslag van de bij de aanvang gestelde condities.
  2. Wanneer catering onderdeel uit maakt van het geplande evenement kan de wederpartij, hetzij schriftelijk anders is overeengekomen, het aantal deelnemende personen alleen wijzigen indien de algemene voorwaarden van de betreffende horeca-exploitant dit toestaan.

 6. Verplichtingen van partijen
  1. Wij spannen ons in naar besten kunnen een zo geslaagd mogelijk evenement voor de wederpartij te organiseren en verrichten daartoe naast de overeengekomen werkzaamheden alle werkzaamheden die wij noodzakelijk achten. Wij zijn evenwel slechts verplicht tot het uitvoeren van de werkzaamheden die uitdrukkelijk zijn vermeld in de opdrachtbevestiging, dan wel die daarnaast door ons zijn bevestigd en staan niet in voor enig resultaat.
  2. Indien gecontracteerde derden zich niet aan de met hen betreffende het evenement gesloten overeenkomst kunnen of willen houden, dan zal Pokerexperts.nl zich tot het uiterste inspannen een gelijkwaardige vervanging tegen dezelfde voorwaarden en condities als overeengekomen te bieden. Indien een dergelijke situatie zich voordoet hebben wij het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn.
  3. De wederpartij verplicht zich de gehuurde ruimtes en faciliteiten op de daarvoor bedoelde wijze te gebruiken. De wederpartij is geheel aansprakelijk voor iedere schade van welke aard dan ook die tijdens het gebruik is veroorzaakt.

 7. Aansprakelijkheid
  1. Behoudens het hierboven gestelde en behoudens grove schuld en opzet van ons, of van onze leidinggevende ondergeschikte, zijn wij nimmer voor enige schade, direct of indirect, aan personen, zaken of bedrijven van de wederpartij en/of van derden aansprakelijk. Voor de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van de door ons ingehuurde derden betreffend het evenement zijn wij derhalve niet aansprakelijk. Bovenstaande laat onverlet onze wettelijke aansprakelijkheid ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.
  2. Onze aansprakelijkheid voor de schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de door ons geleverde goederen of diensten of indien dat hoger is voor het bedrag waartegen wij eventueel verzekerd zijn.
  3. Bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
  4. Behoudens wanneer zulks te wijten is aan grove schuld of opzet van ons zelf, zijn wij niet aansprakelijk voor fouten in promotiemateriaal c.q. vertraging in of uitblijven van publicaties m.b.t. het te organiseren evenement.
  5. In geval van onvoorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Mogelijke schade dient door beide partijen steeds tot een minimum worden beperkt.

 8. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, werkweigering, brand, vorst, overstroming, aardbeving, overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, blokkade, bedrijfsstoornis, gebrek aan transportmiddelen, transportstremmingen, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet kunnen nakomen.
  2. In geval van overmacht zullen wij naar besten inzicht het mogelijke doen om de gevolgen er van zoveel mogelijk te ondervangen, zonder ter zake tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn.

 9. a. Annulering door de wederpartij
  1. Voor een annulering van een overeenkomst zal behoudens overmacht het navolgende gelden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
   a. bij annulering meer dan één maand voor de functiedatum wordt 25% van de totaalprijs in rekening gebracht.
   b. bij annulering meer dan veertien dagen voor de functiedatum wordt 50% van de totaalprijs in rekening gebracht.
   c. bij annulering meer dan drie dagen voor de functiedatum wordt 75% van de totaalprijs in rekening gebracht.
   d. bij annulering op de derde dag of minder dan drie dagen voor de functiedatum wordt 100% van de totaalprijs in rekening gebracht.

  9b. Annulering door Pokerexperts.nl.
  1. Wij zijn met in achtneming van het navolgende bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij de wederpartij binnen 7 dagen na het sluiten van de betreffende overeenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat wij afstand doen van onze annuleringsbevoegdheid, mits de wederpartij daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven zelf afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.
  2. Wij zijn bevoegd een overeenkomst te annuleren indien deze niet binnen vijf dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging aan ons schriftelijk is bevestigd door de wederpartij.

  9c. Wijziging aantal deelnemers.
  1. Van het in de reservering overeengekomen aantal deelnemers in meer dan 7 dagen voor de betreffende functiedatum geldt een maximaal verminderingspercentage van 15%.
  2. Het aantal deelnemers kan op de zevende dag of minder dan zeven dagen voor de betreffende functiedatum niet meer verminderd worden.

 10. Betaling
  1. Betaling dient, tenzij ander is overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
  2. Wij behouden ons het recht voor om, alvorens tot verdere levering van goederen en/of diensten over te gaan betaling te vorderen van het reeds geleverde, als ook om vooruit betaling of zekerheidsstelling te verlangen.
  3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen ontvangt de wederpartij bij of na de bevestiging van de boeking van Pokerexperts.nl een voorschotnota. Indien de wederpartij om welke reden dan ook de overeengekomen vooruitbetalingen niet tijdig verricht, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te annuleren, zonder schadevergoeding aan de wederpartij verschuldigd te zijn, door zulks in een schriftelijke verklaring aan de wederpartij kenbaar te maken, één en ander onverminderd ons recht om schade vergoeding van de wederpartij te vorderen.

 11. Rente en kosten
  1. Bij het overschrijden van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
  2. Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig door het door de Nederlandse Orde Van Advocaten gehanteerde incassotarief met een minimum van €150,- De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door ons werkelijk gemaakte proceskosten, ook wanneer deze kosten meer bedragen dan de geliquideerde proceskosten.

 12. Ontbinding en opschorting
  1. Indien de wederpartij in verzuim is met enige uit kracht der Wet, deze voorwaarden dan wel de overeenkomst op hem rustende verplichting, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan de wederpartij kenbaar te maken, zulks onverminderd ons rechten op schadevergoeding. 2. In gevallen dat:
   a. de wederpartij niet of niet behoorlijk, of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet;
   b. de wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf;
   c. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
   d. wij uit mededelingen van of namens de wederpartij moeten afleiden dat deze te kort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen;
   e. vast staat dat nakoming van de verbintenissen door de wederpartij zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn: zijn wij gerechtigd, zonder enige verplichting tot schade vergoeding en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, dan wel (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in dit geval tevens gerechtigd om onmiddellijke voldoening van het aan ons toekomende te vorderen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door ons hierdoor geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

 13. Toepasselijk recht
  1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

 14. Geschillen
  1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, voor onze vestigingsplaats bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zo ver de wettelijke bepalingen dit toestaan.
  2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter.
  3. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden mocht worden vernietigd (daar onder begrepen dat het voor ongeldig wordt gehouden dan wel bij ons er anderszins niet op mogen beroepen) worden de gevolgen van die vernietiging als volgt geregeld. De overeenkomst wordt aldus geïnterpreteerd dat het beding wordt vervangen door een bepaling die strekking van het beding zo veel mogelijk in stand laat als de bepalingen op grond waarvan het beding is vernietigd toelaten.
*/?>